Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
1 Bagalakote 3 3 100
2 Bangalore (R) 1 1 100
3 Bangalore (U) 6 6 100
7 Bijapur 2 2 100
8 ChamarajaNagar 10 10 100
10 Chikmagalore 8 8 100
12 DakshinaKannada 14 14 100
14 Dharwad 4 4 100
15 Gadag 7 7 100
17 Hassan 4 4 100
19 Kolar 7 7 100
22 Mandya 1 1 100
25 Ramanagar 5 5 100
26 Shimoga 4 4 100
5 Bellary 27 26 96
23 Mysore 24 23 95
24 Raichur 22 21 95
20 Koppal 17 16 94
11 Chitradurga 16 15 93
4 Belgaum 14 13 92
13 Davanagere 12 11 91
6 Bidar 8 7 87
9 Chikkaballapura 8 7 87
27 Tumkur 14 12 85
28 Udupi 13 11 84
21 Madikeri 11 9 81
29 UttaraKannada 4 3 75
30 Yadgiri 8 6 75
16 Gulbarga 12 9 75
18 Haveri 15 8 53
  Grand Total 301 273 90.7

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
26 Shimoga 270 80 68 85
18 Haveri 1125 441 207 46
28 Udupi 1100 453 196 43
25 Ramanagar 250 63 26 41
17 Hassan 150 141 53 37
7 Bijapur 175 219 79 36
2 Bangalore (R) 50 55 17 30
22 Mandya 60 34 9 26
12 DakshinaKannada 842 735 158 21
11 Chitradurga 1308 1113 190 17
27 Tumkur 1076 1101 190 17
23 Mysore 1442 1195 185 15
20 Koppal 1403 1653 167 10
16 Gulbarga 762 312 32 10
5 Bellary 2123 2958 287 9
3 Bangalore (U) 480 283 21 7
4 Belgaum 950 904 61 6
8 ChamarajaNagar 590 525 36 6
21 Madikeri 658 228 14 6
24 Raichur 1860 3554 177 4
9 Chikkaballapura 548 831 36 4
19 Kolar 720 251 10 3
6 Bidar 425 308 8 2
13 Davanagere 850 1109 33 2
14 Dharwad 341 256 0 0
15 Gadag 450 199 0 0
1 Bagalakote 150 173 0 0
10 Chikmagalore 550 447 0 0
29 UttaraKannada 250 71 0 0
30 Yadgiri 310 346 0 0
  Grand Total 21268 20038 2260 11.28