Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
1 Bagalakote 3 3 100
2 Bangalore (R) 1 1 100
3 Bangalore (U) 6 6 100
7 Bijapur 2 2 100
8 ChamarajaNagar 10 10 100
10 Chikmagalore 8 8 100
12 DakshinaKannada 14 14 100
14 Dharwad 3 3 100
15 Gadag 7 7 100
17 Hassan 3 3 100
19 Kolar 7 7 100
20 Koppal 16 16 100
22 Mandya 1 1 100
25 Ramanagar 5 5 100
26 Shimoga 4 4 100
5 Bellary 27 26 96
23 Mysore 23 22 95
24 Raichur 22 21 95
11 Chitradurga 16 15 93
4 Belgaum 14 13 92
13 Davanagere 12 11 91
6 Bidar 8 7 87
9 Chikkaballapura 8 7 87
27 Tumkur 14 12 85
28 Udupi 13 11 84
21 Madikeri 10 8 80
29 UttaraKannada 4 3 75
30 Yadgiri 8 6 75
16 Gulbarga 11 8 72
18 Haveri 15 8 53
  Grand Total 295 268 90.85

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
7 Bijapur 175 252 189 75
2 Bangalore (R) 50 51 37 72
12 DakshinaKannada 842 707 441 62
30 Yadgiri 310 341 210 61
26 Shimoga 270 102 57 55
14 Dharwad 241 262 138 52
22 Mandya 60 34 17 50
4 Belgaum 950 915 445 48
28 Udupi 1100 426 194 45
18 Haveri 1125 518 218 42
17 Hassan 150 128 50 39
11 Chitradurga 1308 1143 415 36
16 Gulbarga 702 308 106 34
20 Koppal 1328 1572 549 34
5 Bellary 2123 3158 1069 33
9 Chikkaballapura 548 832 188 22
24 Raichur 1860 3561 816 22
21 Madikeri 608 226 46 20
8 ChamarajaNagar 590 499 103 20
25 Ramanagar 250 61 11 18
13 Davanagere 850 1099 190 17
3 Bangalore (U) 480 265 44 16
6 Bidar 425 309 40 12
23 Mysore 1342 1101 130 11
19 Kolar 720 251 23 9
15 Gadag 450 195 17 8
29 UttaraKannada 250 71 3 4
27 Tumkur 1076 1144 0 0
1 Bagalakote 150 173 0 0
10 Chikmagalore 550 447 0 0
  Grand Total 20883 20151 5746 28.51