Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
1 Bagalakote 3 3 100
2 Bangalore (R) 1 1 100
4 Belgaum 12 12 100
7 Bijapur 2 2 100
8 ChamarajaNagar 10 10 100
10 Chikmagalore 8 8 100
14 Dharwad 3 3 100
15 Gadag 6 6 100
17 Hassan 3 3 100
19 Kolar 7 7 100
22 Mandya 1 1 100
25 Ramanagar 5 5 100
26 Shimoga 4 4 100
5 Bellary 27 26 96
23 Mysore 23 22 95
11 Chitradurga 15 14 93
20 Koppal 14 13 92
13 Davanagere 12 11 91
24 Raichur 22 20 90
9 Chikkaballapura 8 7 87
6 Bidar 8 7 87
3 Bangalore (U) 7 6 85
12 DakshinaKannada 14 12 85
27 Tumkur 14 12 85
21 Madikeri 10 8 80
28 Udupi 13 10 76
30 Yadgiri 8 6 75
16 Gulbarga 11 8 72
18 Haveri 15 8 53
29 UttaraKannada 2 1 50
  Grand Total 288 256 88.89

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
7 Bijapur 175 251 200 79
26 Shimoga 270 102 74 72
2 Bangalore (R) 50 51 33 64
8 ChamarajaNagar 590 488 298 61
4 Belgaum 800 788 426 54
28 Udupi 1100 403 216 53
6 Bidar 425 309 161 52
20 Koppal 910 1431 574 40
30 Yadgiri 310 340 122 35
14 Dharwad 241 262 88 33
5 Bellary 2123 3113 1007 32
22 Mandya 60 34 10 29
11 Chitradurga 1275 1028 285 27
12 DakshinaKannada 842 646 169 26
24 Raichur 1860 3424 811 23
21 Madikeri 608 226 51 22
25 Ramanagar 250 61 11 18
15 Gadag 400 142 24 16
16 Gulbarga 702 285 42 14
3 Bangalore (U) 480 182 27 14
18 Haveri 1125 523 63 12
9 Chikkaballapura 548 809 90 11
19 Kolar 720 251 21 8
23 Mysore 1342 1089 55 5
29 UttaraKannada 100 64 0 0
27 Tumkur 1076 1135 0 0
10 Chikmagalore 550 447 0 0
17 Hassan 150 128 0 0
13 Davanagere 850 1023 0 0
1 Bagalakote 150 173 0 0
  Grand Total 20082 19208 4858 25.29