ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ/GOVERNMENT OF KARNATAKA

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ/SOCIAL WELFARE DEPARTMENT

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ / SSLC PRIZE MONEY FOR SC/ST STUDENTS
Application Statistics
Select  Financial Year
Select Caste: