ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಆಯೋಜಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ

Register/ನೋಂದಣಿ

Who can Apply


ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಆಯೋಜಕರು ಕನಿಷ್ಠ 10 ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸಿರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೂ 2000/- ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಿರುತ್ತಾರೆ.


How to Apply

 • Registration

  Using your Aadhaar Card Number Regsiter with us providing all required Information.

 • Confirmation

  After Registration, an SMS will be sent to the couple and they can print the acknowledgement form as proof of application.

 • VERIFICATION

  Social Welfare will do document verification to verify the details provided by the couple and process the application further.

 • Amount Sanction

  After approved the application, the incentive will be credited in the joint account of the couple.

Required Informations

Aadhaar Number(Both wife husband)

Provide your Aadhaar Number and Name as in your Aadhar card.

RD Number of Caste Certificate(Both wife husband)

15 digits RD number of your caste certificate.

Proof For Organizing 10 Marriages on Same Day

Upload scanned image of Proof For Organizing 10 Marriages on Same Day. Size of document should not exceed 1mb.

Contact Details


Commissionerate of Social Welfare Department, 5th Floor, MS Building,Dr. Ambedakar Veedhi,Bangalore 560001
 • 9480843005Help-Line 24X7
  helpswkar@gmail.com
Top