ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ / GOVERNMENT OF KARNATAKA
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ / SOCIAL WELFARE DEPARTMENT
ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ / PRE-EXAMINATION TRAINING CENTRE
ಗ್ರೂಪ್ "ಎ / ಬಿ / ಸಿ" (ಪಿಎಸ್ಐ / ಪಿಡಿಒ / ಎಫ್.ಡಿ.ಎ / ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು) ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ
ONLINE APPLICATION FOR GROUP "C" POSTS (PSI / PDO / FDA / Hostel Warden & Others) COACHING -
2021-22
ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ / The last date for submission of online application: 30/09/2021

Candidates who have already applied in the month of december 2020 need not apply again. But will have to appear for the Entrance Examination Compulsorily.

ಸೂಚನಾ ಬೋರ್ಡ್ / Notice Board

ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ / Exam Hall Ticket

ಪರೀಕ್ಷಾ ಸೂಚನೆಗಳು / Exam Instructions

ಸೂಚನೆಗಳು(ಗ್ರೂಪ್ ' ಸಿ') / Instructions (Group 'C')

ಅಧಿಸೂಚನೆ(ಗ್ರೂಪ್ ' ಸಿ') / Notification (Group 'C')

ವಸತಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಸ್ವರೂಪ / Residential School Student Confirmation Letter Format

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಸ್ವರೂಪ / Hostel Student Confirmation Letter Format
ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ಮರುಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿ / Reprint Acknowledgement

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು / Statistics

ಇಲಾಖೆ ಲಾಗಿನ್ / Department Login
ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಮಯ / Helpline Timings: 10:30 am To 5:30 pm
ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ / Helpline Numbers :080-22207784,9008400078,080-22634300
ಇಮೇಲ್ / E-mail
:swdpetc2011@gmail.com
Technical Guidance By NIC, Data Owned and Maintained By PETC , SWD