ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ

19311.01

ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ

16383

ಖರ್ಚು

14572.2

ಒಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳು

59089

ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

52049

Chart...
Chart...