ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ / GOVERNMENT OF KARNATAKA
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ / SOCIAL WELFARE DEPARTMENT
ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ / PRE-EXAMINATION TRAINING CENTRE
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ / ಆರ್ಆರ್ಬಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ / ONLINE APPLIATION FOR BANKING/RRB RECRUITMENT EXAMINATION COACHING- 2021-22
ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ / Last Date for Online Application is- 30/09/2021

Candidates who have already applied in the month of december 2020 need not apply again. But will have to appear for the entrance Examination Compulsorily.


ಸೂಚನಾ ಬೋರ್ಡ್ / Notice Board

ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ / Exam Hall Ticket

ಪರೀಕ್ಷಾ ಸೂಚನೆಗಳು / Exam Instructions

ಸೂಚನೆಗಳು / Instructions

ಅಧಿಸೂಚನೆ / Notification

ವಸತಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಸ್ವರೂಪ / Residential School Student Confirmation Letter Format

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಸ್ವರೂಪ / Hostel Student Confirmation Letter Format 
ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ಮರುಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿ / Reprint Acknowledgement

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು / Statistics

ಇಲಾಖೆ ಲಾಗಿನ್ / Department Login
ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಮಯ / Helpline Timings:10:30 am To 5:30 pm
ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ / Helpline Numbers :080-22207784,9008400078,08022634300
ಇಮೇಲ್ / E-mail
:swdpetc2011@gmail.com
Technical Guidance By NIC, Data Owned and Maintained By PETC , SWD