ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ / GOVERNMENT OF KARNATAKA
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ / SOCIAL WELFARE DEPARTMENT
ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ / PRE-EXAMINATION TRAINING CENTRE
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ / ಆರ್ಆರ್ಬಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ / ONLINE APPLIATION FOR BANKING/RRB RECRUITMENT EXAMINATION COACHING- 2022-23
Banking 3rd Round Counselling will be held on 07-01-2022 at 10:00 AM (venue:Dr. BR Ambedkar Bhavan,Millers Rd, Vasanth Nagar, Bengaluru)

ಸೂಚನಾ ಬೋರ್ಡ್ / Notice Board
Counselling Notification

Bank 3rd Round Merit List - SC
Bank 3rd Round Merit List - ST

Banking Institute List
RRB Institute List

Banking Exam Result - SC
Banking Exam Result - ST

RRB Exam Result - SC
RRB Exam Result - ST

ಸೂಚನೆಗಳು / Instructions
ಅಧಿಸೂಚನೆ / Notification
ವಸತಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಸ್ವರೂಪ / Residential School Student Confirmation Letter Format

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಸ್ವರೂಪ / Hostel Student Confirmation Letter Format 
ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ಮರುಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿ / Reprint Acknowledgement

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು / Statistics

ಇಲಾಖೆ ಲಾಗಿನ್ / Department Login
ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಮಯ / Helpline Timings:10:30 am To 5:30 pm
ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ / Helpline Numbers :080-22207784,9008400078,08022634300
ಇಮೇಲ್ / E-mail
:swdpetc2011@gmail.com
Technical Guidance By NIC, Data Owned and Maintained By PETC , SWD