ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ

ST Hostel Admission

ನೋಂದಣಿ/Register

Post Matric Hostel Admission has been closed 1 PUC and 2nd PUC Students year:2021-22

ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು/Who can Apply


ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗೆ ಸೇರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ

Social Welfare Department, Government of Karnataka Provides Hostel Facility to the students belonging to Schedule Caste along with following criterias:


ಪ್ರಸ್ತುತ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು/Students who are currently studying.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು/Students residing in Karnataka.

ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ/PREMATRIC

ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ/Whose Family Income as below.

ಜಾತಿ/Caste
ತರಗತಿ/Class
ಆದಾಯ ಮಿತಿ/Income Limit
ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ/SC/ST 5 ರಿಂದ 8 ನೇ ತರಗತಿ/5th to 8th Standard ಲಕ್ಷ ರೂ  ವರಗೆ/Upto Lakhs.
ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ/SC/ST 9 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ/9th and 10th Standard 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ  ವರಗೆ/Upto 2.5 Lakhs.
CAT-1 5 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ/5th to 10th Standard ಲಕ್ಷ ರೂ ವರಗೆ/Upto Lakh.
CAT-2A/2B/3A/3B 5 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ /5th and 10th Standard 44,500/- ಸಾವಿರ ರೂ ವರಗೆ/Upto Rs 44,500/-

ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ/POSTMATRIC

ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ /Whose Family Income as below.

ಜಾತಿ/Caste
ಆದಾಯ ಮಿತಿ/Income Limit
ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ/SC/ST 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ  ವರಗೆ/Upto 2.5 Lakhs
CAT-1 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ  ವರಗೆ/Upto 2.5  Lakhs.
CAT-2A/2B/3A/3B ಲಕ್ಷ ರೂ  ವರಗೆ/Upto Lakh.

ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು/Who can Apply


ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗೆ ಸೇರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ

Tribal Welfare Department, Government of Karnataka Provides Hostel Facility to the students belonging to Schedule Caste along with following criterias:


ಪ್ರಸ್ತುತ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು/Students who are currently studying.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು/Students residing in Karnataka.

ಹೇಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು/How to Apply For PREMATRIC

 • ನೋಂದಣಿ/Registration

  ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಳಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

  Using your Aadhaar Card Number Regsiter with us providing all required Information.

 • ದೃಢೀಕರಣ/Confirmation

  ನೋಂದಣಿ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು SWD ಕಚೇರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿ.

  After Registration, get the acknowledgement signed from your Institution Head and provide to Taluk SWD Office.

 • ಪರಿಶೀಲನೆ/Verification

  ನೀವು ಒದಗಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ.

  Department will Verify your documents and information provided by you and proceed it to further process.

 • ಹಂಚಿಕೆ/Allotment

  ನೀವು ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

  If you are an eligible student you will Get Hostel Alloted to you based on verification and confirmation will be sent to you.

ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳು/Required Informations

ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/Aadhaar Number

ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರನ್ನು ಒದಗಿಸಿ

Provide your Aadhaar Number and Name as in

your Aadhar card.

SATS ಸಂಖ್ಯೆ/SATS Number

ನಿಮ್ಮ SATS ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.

Provide your SATS number.

ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ

Caste Certificate Number

ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ 15 ಅಂಕೆಗಳ ಆರ್ಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.

15 digits RD number of your caste certificate.

ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ

Income Certificate Number

ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ 15 ಅಂಕೆಗಳ ಆರ್ಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.

15 digits RD number of your income certificate.

ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ/Mobile Number

ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಕ್ರಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ

Provide your currently active mobile number for further communications with you.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಫೋಟೋ/Student Photo

ನಿಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಗಾತ್ರವು 100 ಕೆಬಿ ಮೀರಬಾರದು.

Upload your recent passport size photo. Size

should not exceed 100KB.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು/Bank Account details

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ / ಪೋಷಕರು / ಪಾಲಕರ ಸಕ್ರಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.

Provide Student/Parent/Guardian's active Bank account details.

ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅಂಕಗಳ ವಿವರ

Previous year Marks details

ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ತರಗತಿಯ ಅಂಕಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.

Provide your previous class marks details.

ಹೇಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು/How to Apply For POSTMATRIC

 • ನೋಂದಣಿ/Registration

  ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಳಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

  Using your Aadhaar Card Number Regsiter with us providing all required Information.

 • ದೃಢೀಕರಣ/Confirmation

  ನೋಂದಣಿ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು SWD ಕಚೇರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿ.

  After Registration, get the acknowledgement signed from your Institution Head and provide to Taluk SWD Office.

 • ಪರಿಶೀಲನೆ/Verification

  ನೀವು ಒದಗಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ.

  Department will Verify your documents and information provided by you and proceed it to further process.

 • ಹಂಚಿಕೆ/Allotment

  ನೀವು ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

  If you are an eligible student you will Get Hostel Alloted to you based on verification and confirmation will be sent to you.

ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳು/Required Informations

ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/Aadhaar Number

ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರನ್ನು ಒದಗಿಸಿ/Provide your Aadhaar Number and Name as in your Aadhar card.

ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಎಲ್‌.ಸಿ ವಿವರಗಳು/SSLC Details

ನಿಮ್ಮ ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಎಲ್‌.ಸಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ/Provide your SSLC details.

ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ/Caste Certificate Number

ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ 15 ಅಂಕೆಗಳ ಆರ್ಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ

15 digits RD number of your caste certificate.

ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ/Income Certificate Number

ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ 15 ಅಂಕೆಗಳ ಆರ್ಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ./15 digits RD number of your income certificate.

ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ/Mobile Number

ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಕ್ರಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.

Provide your currently active mobile number

for further communications with you.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರ/Student Photo

ನಿಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಗಾತ್ರವು 100 ಕೆಬಿ ಮೀರಬಾರದು/Upload your recent passport size photo. Size should not

exceed 100KB.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ವಿವರ/Bank Account details

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೊದಿಸಿ

Provide Student's active Bank account details.

ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅಂಕದ ವಿವರ/Previous year Marks details

ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯ ಅಂಕಗಳ ವಿವರ/Provide your previous class marks details.

Contact Details


Directorate of Tribal Welfare Department No.34, 1st Floor,Lotus Towers,Race Course Road,Bangalore 560001
 • 080-22261789Help-Line
  nspdirectorst@gmail.com
Top