ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ / Government of Karnataka

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ / Social Welfare Department

ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸಾಗರೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಯೋಜನೆ / Prabuddha Overseas Scholarships Scheme


Last Date For Online Application is Over......

Technical Guidance By  NIC, Data Owned and Maintained By PETC ,SWD