header

ಹಿರಿತನದ ಪಟ್ಟಿ

ದಿನಾಂಕ:01.01.2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಎ ಡಿ ಗ್ರೇಡ್ 2 ಕೇಡರ್ ನ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

ದಿನಾಂಕ:01-01-2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ವೃಂದದ ಜವಾನರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

ದಿನಾಂಕ:01-01-2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ವೃಂದದ ಅಡುಗೆಯವರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕಿಯರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

ದಿನಾಂಕ:01-01-2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ವೃಂದದ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

ದಿನಾಂಕ:01-01-2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ವೃಂದದ ಜವಾನರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

ದಿನಾಂಕ:01-01-2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ವೃಂದದ ಕಾವಲುಗಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

ದಿನಾಂಕ:01-01-2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಜೂನಿಯ ವಾರ್ಡನ್ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

ದಿನಾಂಕ:01-01-2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವಸತಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

ದಿನಾಂಕ:01-01-2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಸಂಚಾಲಕಿ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

ದಿನಾಂಕ:01-01-2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವಾರ್ಡನ್ - ಬಾಲಕರು ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

ದಿನಾಂಕ:01-01-2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರೇಡ್-2/ತತ್ಸಮಾನ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಕಚೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ / ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ / ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸಹಾಯಕ ಕೇಡರ್ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತೆ ಪಟ್ಟಿ 1-1-16

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಗ್ರೇಡ್- II ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತೆ ಪಟ್ಟಿ 1-1-16

ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತೆ ಪಟ್ಟಿ - 1

ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತೆ ಪಟ್ಟಿ - 2

ವಾರ್ಡನ್ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತೆ ಪಟ್ಟಿ 1-1-16 (ಪುಟಗಳು 1-58)

ವಾರ್ಡನ್ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತೆ ಪಟ್ಟಿ 1-1-16 (ಪುಟಗಳು 1-62)

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಫೈನಲ್ ಜೇಷ್ಟತೆ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕಂ ಟೈಪಿಸ್ಟ್

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

       ಹೈದ್ರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು

ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು

ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು

ಅಡುಗೆಯವರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕಿ ವೃಂದದ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ:01-01-2016