ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ/ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬಂದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ
Recruitment Of Principals & Teachers For Morarji Desai / Kitturu Rani Chennamma Residential Schools
01 ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
Recruitment Notification
02 ಹುದ್ದೆಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ
Classification of Posts
03 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿಲಬಸ್‌‌
Syllabus prescribed for Compititive Examination
04 ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ ನಮೂನೆಗಳು
Certificate forms
05 ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
Compititive Exam Time Table
06 ಒ.ಎಂ.ಆರ್‌ ಶೀಟ್‌ ಮಾದರಿಯ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳು
Model Application Forms (OMR Sheet)
07 ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆಗಳು
Instructions to fill Applications
08 Corrigendum & Clarifications